1. પીડાઓ સાથે પનારો પાડી ને, જીવન ને વ્યસ્ત બનાવીને, મુશ્કેલીઓ સામે બાથ ભરી ને જીવન સફર ...
himaxivyas
1080px×608px › Public Image
himaxivyas 9 months ago

#quote #poster

  • Make your own images ›
You may like