1. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to sau vài phút nữa ...
Hua Khoa
1200px×630px › Public Image
Hua Khoa 3 months ago

#poster #text #quote #simple

  • Make your own images ›
You may like